Brf Kanalhusen – Föreningsstämman 21 februari 2018

mar 6, 2018

Brf Kanalhusen hade årsstämma den 21 februari 2018. Stämman var välbesökt med ett åttiotal deltagare som representerade ett sjuttiotal lägenheter. Vid stämman behandlades punkter enligt stadgarna. Vidare behandlades förslag från styrelsen om vissa stadgeändringar och fyra inlämnade motioner från medlemmar.

Föreningens ordförande Carolina Camén inledde med att hälsa alla välkomna och gav en kort redogörelse för vad en stämma är. Efter att stämman öppnats valdes till ordförande för stämman Bertil Nilsson, som lett flera av de tidigare stämmorna i föreningen. Vid stämman behandlades styrelsens ekonomiska förvaltning varvid konstaterades att föreningens ekonomi är god. Föreningen har under året bytt ett antal hissar och har under verksamhetsåret påbörja renovering av fasader mot Herrgårdsgatan och Västra Kanalgatan. Fasaderna har råkat ut för frostsprängningar och var till delar i dåligt skick. Vidare har taken på hela fastigheten målats om, då den tidigare färgen flagnade och inte var bra för taken. Under verksamhetsåret har också ett informationsmöte och en extra stämma hållits på grund av att Karlstads kommun under verksamhetsåret sagt upp hyresavtal med föreningen och att de kommer att flytta från lokalerna sista februari 2018. Efter beslutet på extrastämman har styrelsen arbetat vidare med omställningen av kommunens lokaler. Revisorn, Urban Johansson har granskat föreningens ekonomi och förvaltning och har föreslagit att styrelsen beviljas ansvarsfrihet och detta blev också stämmans beslut efter votering. Därefter vidtogs val av styrelseledamöter. Styrelsen väljs på två år och hälften vartannat år. Nu stod för omval Carolina Camén, Lennart Åhs, Karl Johan Larsson och Caroline Lundqvist. Ingen av dem har avsagt sig omval och inte heller hade någon annan föreslagits. Samtliga omvaldes. Till suppleanter omvaldes för en tid av ett år Lovisa Berglund och Maria Wollbrand. Detta innebär att styrelsen efter konstituerande sammanträde har följande utseende

Ordförande: Carolina Camén
V ordförande: Karl Johan Larsson
Sekreterare: Caroline Lundqvist
Ledamot: Thomas Åsberg, Lennart Åhs, Henrik Ruhe och Karl Magnil
Suppleanter: Lovisa Berglund och Maria Wollbrand

Till valberedning valdes Bertil Nilsson (sammankallande), Bengt Andersson och Emelie Hedin. Niklas Lehresjön har på grund av andra arbetsuppgifter inte stått till förfogande för valberedningsarbete under det kommande verksamhetsåret.

Till revisor omvaldes Urban Johansson och till revisorssuppleant nyvaldes Mikael Gustavsson, båda från revisionsbyrån WeAudit Sweden AB.

Till stämman hade ingetts fyra motioner. Av dessa bifölls en angående upprustning av trappuppgångar medan övriga tre avslogs.

Efter att stämman avslutats vidtog en kortare frågestund.

Närmare om vad som avhandlades på stämman framgår av protokollet. Protokollet kan läsas här (återfinns även under fliken Dokument här på hemsidan). Kopia på protokollet finns också att hämta på kontoret. Vad som hänt under verksamhetsåret 2016/2017 finns också att läsa i årsredovisningen som finns att hämta här.