Kallelse till extrastämma den 18 september 2018 och information om extrastämman den 15 augusti 2018

aug 24, 2018

Den 15 augusti 2018 hölls extrastämma i Brf Kanalhusen. På extrastämman röstades för andra gången om de stadgeändringar som föreslogs vid den ordinarie stämman den 21 februari 2018. Stämman beslutade enligt med förslaget och stadgeändringarna röstades igenom. Vidare röstades för första gången om den föreslagna justeringen i 44§ så att röstreglerna följer de bestämmelser som finns i bostadsrättslagen. Eftersom stadgeändringar kräver beslut på två på varandra följande föreningsstämmor kommer vi att på stämman den 18 september, för andra gången, rösta om de stadgeändringar som beslutades vid extrastämman den 15 augusti 2018.

På extrastämman förra sommaren (den 21 juni 2017) beslutade föreningens medlemmar att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och slutföra affär med Prepart AB där föreningen och Prepart AB i samverkan skulle genomföra omställningen av huskroppen där kommunen tidigare hyrt lokaler (Norra Kyrkogatan 6) till bostadsrätter i en ny bostadsrättsförening fristående från Brf Kanalhusen. Styrelsen fick även i uppdrag att avskilja/avstycka huskroppen från fastigheten Lantmätaren 8 och att försälja den till den nybildade bostadsrättsföreningen eller till ett i samband med härmed bildat aktiebolag.

Under året som gått har styrelsen arbetat tillsammans med Prepart AB, Lantmäteriet och Karlstad kommun för att uppfylla dessa uppdrag. På extrastämman den 15 augusti 2018 gästades föreningen av företrädare för Prepart och arkitekten som visade på planerna med huset och de nya lägenheter som kommer att byggas efter att försäljningen genomförts.

Planlösningen medför att ett 30-tal lägenheter byggs i varierande storlekar mellan 32 kvm till 140 kvm. De flesta lägenheter får balkonger och lägenheterna på bottenplanen får ingångar via uteplats på den gamla parkeringen på innegården. I källarplanet kommer det bli utrymme för lägenhetsförråd. Två lägenheter på femte våningen, behålls inom Brf Kanalhusen. Fonus kommer också att vara kvar i Brf Kanalhusen. Prepart presenterade även vad som hittitlls gjorts i projeket och hur projektorganisationen är sammansatt. Det har även bildats en ny bostadsrättsförening, brf Lagberget. Vidare presenterades en preliminär budget för projeket och vad som preliminärt kommer att komma Brf Kanalhusen tillgodo om projeket kommer att genomföras. Prepart presenterade även den fortsatta processen för projeket.

För att fullfölja försäljningsprocessen och med tanke på att detta är en stor affär för Brf Kanalhusen kommer vi på extrastämman även att rösta om försäljningen.

Kallelse, dagordningen och bilagor bifogas. Handlingarna kommer också finnas tillgängliga på www.kanalhusen.se.

Vid inträde till möte kommer en röstlängd att upprättas, varvid avprickning av varje röstberättigad medlem kommer ske. Vi skulle uppskatta om ni kommer i god tid så att avprickning kan vara klar innan stämman öppnar.

Har du inte möjlighet att själv närvara kan du lämna en fullmakt. Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna). Bifogat återfinns en allmän fullmakt som kan användas om så önskas.

Kallelse, dagordningen och bilagor bifogas här.

Varmt välkomna!
Önskar
Styrelsen Brf Kanalhusen