Kallelse till extrastämma och information om omställningen av kommunens lokaler

jul 17, 2018

Fullständiga dokument för extrastämman går att finna här och har även delats ut i alla medlemmars brevinkast.

På extrastämman förra sommaren (den 21 juni 2017) beslutade föreningens medlemmar att ge styrelsen i uppdrag att förhandla och slutföra affär med Prepart AB, där föreningen och Prepart AB i samverkan skulle genomföra omställningen av huskroppen där kommunen tidigare hyrt lokaler (Norra Kyrkogatan 6) till bostadsrätter i en ny bostadsrättsförening fristående från Brf Kanalhusen.

Styrelsen fick även i uppdrag att avskilja/avstycka huskroppen från fastigheten Lantmätaren 8 och att försälja den till den nybildade bostadsrättsföreningen eller till ett i samband med härmed bildat aktiebolag.

Under året som gått har styrelsen arbetat tillsammans med Prepart, Lantmäteriet och Karlstad kommun för att uppfylla dessa uppdrag. Bygglovsansökan har nu beviljats och avstyckningen är klar. En ny bostadsrättsförening har också bildats. Styrelsen vill på en extra föreningsstämma den 15 augusti 2018 ta tillfället i akt och  informera medlemmarna om nästa steg i processen.

På föreningsstämman kommer vi att gästas av företrädare för Prepart, som med hjälp av arkitektritningar kommer visa på planerna med huset och de nya lägenheterna som kommer att byggas efter att försäljningen genomförts.

För att fullfölja försäljningsprocessen behöver vi även göra en justering av Brf Kanalhusens stadgar. Styrelsen föreslår att stadgarnas 44 § justeras så att röstreglerna följer de bestämmelser som finns i lagen om ekonomiska föreningar och i bostadsrättslagen. Denna stadgeändring kommer vi att rösta om vid föreningsstämman. Eftersom stadgeändringar kräver beslut på två på varandra följande föreningsstämmor kommer vi också att, för andra gången, rösta om de stadgeändringar som röstades igenom vid den ordinarie stämman den 21 februari 2018. Styrelsen kommer dessutom senare att kalla till en extra föreningsstämma, som ska hållas under tidig höst för att en andra gång rösta igenom de nya stadgeändringarna i 44 §. Den andra extra föreningsstämman kommer preliminärt att hållas den 18 september 2018. Särskild kallelse kommer skickas ut till denna.

Kallelse, dagordningen och bilagor bifogas här.

Vid inträde till möte kommer en röstlängd att upprättas, varvid avprickning av varje röstberättigad medlem kommer ske. Vi skulle uppskatta om ni kommer i god tid så att avprickning kan vara klar innan stämman öppnar.

Har du inte möjlighet att själv närvara kan du lämna en fullmakt. Endast den som är medlem, make eller närstående, som varaktigt sammanbor med medlem får vara ombud. Ombud får inte företräda mer än en medlem (lägenhet) (42§ 1 st stadgarna). Bifogat återfinns en allmän fullmakt som kan användas om så önskas.

Varmt välkomna!
Önskar
Styrelsen Brf Kanalhusen