Kort rapport från föreningsstämman 2021

feb 14, 2021

På grund av pandemin så arrangerade Brf Kanalhusen en ren poströstningsstämma i år. Inlämnade poströster räknades söndagen den 14 februari i föreningens lokal.

Rösträkningen leddes av Niklas Lehresjön som varit ordförande på tidigare föreningsstämmor och Christina Widlund och Karl Magnil räknade rösterna. Kristina Fransson förde protokoll och det slutliga protokollet kommer publiceras på hemsidan senast den 28 februari.

Kort sammanfattning av besluten
Stämman ansågs behörigt utlyst och balans- och resultaträkningen godkändes och resultatet ska disponeras enligt styrelsens förslag. Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet och arvodena till styrelsens ledamöter och revisor godkändes enligt lämnat förslag.

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag och som nya ledamöter i styrelsen, för en period på två år, valdes Janet Gjester Pettersson, Ulf Karlsson, Kristoffer Palm och Thomas Åsberg. Som suppleanter, för en period på ett år, valdes Lovisa Hemmingsson, Junette Persson och Linus Haraldsson.  Ledamöterna Elisabeth Wikman, Kristina Fransson och Arne Ohlsson har ett år kvar på sina tidigare mandat.

Stämman valde firman WeAudit Sweden AB som revisionsbyrå med Urban Johansson som huvudansvarig revisor. Valberedningen, det vill säga Staffan Molker, Lennart Åhs och Carolina Camén fick förnyat förtroende.

Styrelsens förslag till verksamhetsinriktning för verksamhetsåret 2020/2021 godkändes och två motioner om behov av renovering av soprum och golvytor i trapphus besvarades.

Inför stämman besvarade styrelsen en fråga om ladd-stolpar. Styrelsen har arbetat med frågan men har ännu inget förslag till beslut.

– Jag är glad över att så många valde att delta vid årets lite annorlunda stämma. Årets stämma har samlat i stort sett lika många deltagare som vid fjolårets föreningsstämma. Med tanke på de förutsättningar som nu råder och på stämmans annorlunda form så är det mycket glädjande, säger stämmoordföranden Niklas Lehresjön.

Fullständigt justerat protokoll läggs på hemsidan senast den 28 februari.